^
Jesteś tutaj: Strona główna / Podatek leśny

Podatek leśny

Data powstania: 2016-06-22 08:12
Data modyfikacji: 2016-06-22 08:19

Spis treści:


 1. Przedmiot opodatkowania
 2. Podmiot opodatkowania
 3. Obowiązek podatkowy
 4. Deklaracje i informacje podatkowe
 5. Terminy płatności
 6. Forma płatności
 7. Stawki podatku
 8. Zwolnienia ustawowe
 9. Dokumenty do pobrania

 

Przedmiot opodatkowania


Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Podmiot opodatkowania


Podatnikami podatku leśnego są:

 1. właściciel lasów,
 2. posiadacz samoistny lasów,
 3. użytkownik wieczysty lasów,
 4. posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Obowiązek podatkowy


Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – 9,80 zł w roku 2023.

 

Deklaracje i informacje podatkowe


Podatnicy podatku leśnego, będący osobami fizycznymi, zobowiązani są do złożenia informacji o lasach IL wraz z załącznikami ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (wzór do pobrania na dole strony).

Podatnicy podatku leśnego, będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny DL wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-2 w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunty leśne stanową współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Terminy płatności


Podatek leśny przez osoby fizyczne opłacany jest w 4 proporcjonalnych ratach z terminami płatności do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek leśny przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym nieposiadające osobowości prawnej, opłacany jest w 12 proporcjonalnych ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Forma płatności


Podatek opłacany może być na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

BS Przecław: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

W przypadku osób fizycznych podatek opłacany może być także u inkasenta:

Miejscowość

Nazwisko i imię inkasenta

Adres zamieszkania

Biały Bór

Ziomek Zuzanna 

Biały Bór 102

Błonie

Najuch Bożena 

Błonie 36

Dobrynin

Bogdan Jóżef

Dobrynin 41

Kiełków

Cieśla Beata

Kiełków 111

Łączki Brzeskie

Kudła Tadeusz

Łączki Brzeskie 206

Podole

Kalita Jolanta

Podole 236

Przecław

Skrzypek Zbigniew 

Przecław, ul. Wenecka 4

Rzemień

Weber Grażyna

Rzemień 46

Tuszyma

Brzozowski Ryszard

Tuszyma 188

Wylów

Myjak Władysław

Wylów 81

Zaborcze

Kocoł Marek

Zaborcze 110

 

Stawki podatku


Stawką podatku leśnego jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3, o której mowa powyżej, stanowiąca podstawę obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2023, wynosi 323,18 zł.

Stawka podatku leśnego na rok 2023 wynosi:

323,18 * 0,22 = 71,0996 zł za 1 ha

 

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych przyjmuje się 50% stawki określonej wyżej.

 

Zwolnienia ustawowe


Zwalnia się od podatku leśnego:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 3. użytki ekologiczne;
 4. uczelnie;
 5. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
 6. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 7. prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
 8. instytuty badawcze;
 9. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Dokumenty do pobrania


Informacje o lasach:


Wzór informacji IL wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

Załącznik ZIL-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Załącznik ZIL-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Załącznik ZIL-3 -Dane pozostałych podatników

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


Deklaracje na podatek leśny:


Wzór deklaracji DL wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

Załącznik ZDL-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Załącznik ZDL-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


Komunikaty w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będące podstawą do obliczenia stawki podatku leśnego:


na 2023 rok

na 2022 rok

na 2021 rok

na 2020 rok

na 2019 rok

na 2018 rok

na 2017 rok

na 2016 rok

na 2015 rok

na 2014 rok

na 2013 rok

na 2012 rok

 

Powrót do góry

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 9469Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu