Urząd Miejski w Przecławiu

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław
 • Start|
 • Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław

   

  Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji w regionie.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 24 w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu i o 21 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dobryninie w okresie od 01.09.2019r do 31.08.2020r poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

  Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, którym jest: zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenia w województwie podkarpackim odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do edukacji na tym poziomie pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Jednocześnie w wyniku wzrostu dostępności placówek wychowania przedszkolnego stworzona zostanie możliwość powrotu na rynek pracy osób, a w szczególności kobiet, które do tej pory zaangażowane były w opiekę nad dziećmi, w wyniku czego przedwcześnie opuszczały rynek pracy. Promowanie godzenia życia zawodowego i prywatnego będzie stanowiło wymierny efekt realizowanego zadania. 

  W ramach realizacji projektu osiągnięty zostanie wskaźnik produktu:

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 45 sztuki.

  W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

  1. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Przecławiu
  2. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Dobryninie

  Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

  Wartość projektu: 288 403,07 zł.

  Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 259 562,76 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

  • Ze środków europejskich w kwocie: 245 142,60 zł
  • Ze środków dotacji celowej w kwocie: 14 420,16 zł

  Wkład własny Gminy Przecław wynosi: 28 840,31 zł.

  W dniu 03.06.2020 roku gmina Przecław podpisała umowę Nr RPPK.09.01.00-18-0019/19-00 o  dofinansowanie Projektu RPPK.09.01.00-18-0019/19 Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze