Urząd Miejski w Przecławiu

Podatek od nieruchomości
 • Start|
 • Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

  W 2023 i 2024 roku na terenie Gminy Przecław obowiązują stawki podatku od nieruchomości z 2022 r. przyjęte uchwałą nr XLI/332/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

  Spis treści:


  1. Przedmiot opodatkowania
  2. Podmiot opodatkowania
  3. Obowiązek podatkowy
  4. Deklaracje i informacje podatkowe
  5. Terminy płatności
  6. Forma płatności
  7. Stawki podatku
  8. Zwolnienia ustawowe
  9. Zwolnienia gminne
  10. Dokumenty do pobrania

   

  Przedmiot opodatkowania


  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty,
  • budynki lub ich części
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   

  Podmiot opodatkowania


  Podatnikami podatku od nieruchomości są:

  • właściciele,
  • użytkownicy wieczyści,
  • samoistni posiadacze,
  • w niektórych przypadkach - posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

   

  Obowiązek podatkowy


  Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

  Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru –9,80 zł w roku 2023.

   

  Deklaracje i informacje podatkowe


  Podatnicy podatku od nieruchomości, będący osobami fizycznymi, zobowiązani są do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (wzór do pobrania na dole strony).

  Podatnicy podatku od nieruchomością, będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości DN wraz z załacznikami ZDN-1, ZDN-2 w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

   

  Terminy płatności


  Podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne opłacany jest w 4 proporcjonalnych ratach z terminami płatności do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

  Podatek od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym nieposiadające osobowości prawnej, opłacany jest w 12 proporcjonalnych ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

  W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   

  Forma płatności


  Podatek opłacany może być na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  BS Przecław: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

  W przypadku osób fizycznych podatek opłacany może być także u inkasenta:

  Miejscowość

  Nazwisko i imię inkasenta

  Adres zamieszkania

  Biały Bór

  Ziomek Zuzanna 

  Biały Bór 102

  Błonie

  Najuch Bożena 

  Błonie 36

  Dobrynin

  Bogdan Jóżef

  Dobrynin 41

  Kiełków

  Cieśla Beata

  Kiełków 111

  Łączki Brzeskie

  Kudła Tadeusz

  Łączki Brzeskie 206

  Podole

  Kalita Jolanta 

  Podole 236

  Przecław

  Skrzypek Zbigniew 

  Przecław, ul. Wenecka 4

  Rzemień

  Weber Grażyna

  Rzemień 46

  Tuszyma

  Brzozowski Ryszard

  Tuszyma 188

  Wylów

  Myjak Władysław

  Wylów 81

  Zaborcze

  Kocoł Marek

  Zaborcze 110

   

  Stawki podatku


  Na terenie Gminy Przecław w roku 2022 obowiązują następujące stawki w podatku od nieruchomości:

  Przedmiot opodatkowania

  Stawka podatku

  Grunty:

  ·związane  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i  budynków

  0,74 zł od 1 m2 powierzchni

  ·pod  wodami  powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi  płynącymi  jezior i zbiorników sztucznych

  4,77 zł od 1 ha powierzchni

  ·pozostałe,  w tym  zajęte  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  0,21 zł od 1 m2 powierzchni

  ·niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie  z dnia  9 października 2015r.   o rewitalizacji,   i położonych  na  terenach,  dla  których  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego  przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę  mieszkaniową,  usługową  albo  zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia wżycie tego  planu  w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4lat,  a w  tym  czasie  niezakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

  1,05 zł od 1 m2 powierzchni

  Budynki lub ich części:

  ·mieszkalne

  0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  ·związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

  15,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  ·zajęte  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem siewnym

  8,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  ·związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

  4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  ·pozostałe,  w tym  zajęte  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  1,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  Budowle

  -związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  2  % ich  wartości,  określonej  na  podstawie  art. 4ust  1 pkt  3 i  ust.3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

   

  Zwolnienia ustawowe


  Zwolnienie z podatku od nieruchomości normuje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnione z podatku są m.in:

  1. budynki gospodarcze lub ich części:
   1. służące działalności leśnej lub rybackiej,
   2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
   3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
  2. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  3. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,
  4. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  5. budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
  6. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
  7. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
  8. prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
  9. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
  10. przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

   

  Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:

  1. Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  2. właściwych jednostek samorządu terytorialnego

  regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1363 ze zm.).

   

  Zwolnienia gminne


  Zwalnia się w 2023 roku od podatku od nieruchomości nieobjęte zwolnieniami ustawowymi:

  1. grunty i budynki  zajęte  na  potrzeby  ochrony  przeciwpożarowej,  niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. grunty, budynki, budowle zajęte  na  potrzeby  uzdatniania  i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
  3. grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

   

  Dokumenty do pobrania


   Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych:


   

  Wzór informacji IN wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

  Załącznik ZIN-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Załącznik ZIN-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Załącznik ZIN-3 -Dane pozostałych podatników

  Wzór obowiązujący od 2016 roku

  Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie

   


   Deklaracje na podatek od nieruchomości:


   

  Wzór deklaracji DN wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

  Załącznik ZDN-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Załącznik ZDN-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Wzór obowiązujący od 2016 roku

  Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie

   


   Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek:


  na 2022 rok

  na 2021 rok

  na 2020 rok

  na 2019 rok

  na 2018 rok

  na 2017 rok

  na 2016 rok

  na 2015 rok

  na 2014 rok

  na 2013 rok

  na 2012 rok

   


   Uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości:


  na 2024 rok

  na 2023 rok

  na 2021 rok

  na 2020 rok

  na 2019 rok

  na 2018 rok

  na 2017 rok

  na 2016 rok

  na 2015 rok

  na 2014 rok

  na 2013 rok

  na 2012 rok

   

  Powrót do góry


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze