Urząd Miejski w Przecławiu

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
 • Start|
 • OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

  OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

  W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wprowadzone zostały zmiany w systemie gospodarowania wód w Polsce, w tym została nowa opłata za usługi wodne z tytułu „zmniejszenia naturalnej retencji terenowej”. Pomimo, że 90% wyżej wymienionej opłaty stanowi dochód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a 10 % dochód budżetu właściwej gminy, to obowiązek określenia jej wysokości oraz poboru powierzono wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

  1. Przedmiot opłaty

  Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

  W związku z powyższym, aby nieruchomość została objęta opłatą muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

  • nieruchomość ma powyżej 3 500 m2 powierzchni,
  • ponad 70% nieruchomości jest wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej na skutek wykonywania na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
  • nieruchomość nie jest ujęta w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
  1. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty

  Opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

  które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

  1. Wyłączenia od opłaty

  Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie ponosi się za:

  • jezdnie dróg publicznych,
  • drogi kolejowe,

  z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

  Opłaty nie ponoszą również kościoły i związki wyznaniowe.

  1. Zasady obliczania wysokości opłaty

  Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zależy od:

  • wielkości powierzchni uszczelnionej (powierzchni zabudowanej, wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej) oraz
  • zastosowania kompensacji retencyjnej.

  Opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Ustalając wysokość opłat uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał, zgodnie z art. 272 ust. 10 Prawa wodnego.


  Opłata za ograniczenie naturalnej retencji = powierzchnia utraconej powierzchni biologicznie czynnej x jednostkowa stawka opłaty x czas wyrażony w latach


  Rodzaj stawki opłaty za ograniczenie naturalnej retencji terenowej dla nieruchomości:

  Maksymalne stawki opłaty

  (określone w art. 274 pkt 6 Prawa wodnego)

  Jednostkowe stawki opłaty (określone w §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.)

  §  bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

  1,00 zł za 1m2 na 1 rok

  0,50 zł za 1 m2 na 1 rok

  §  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

  0,60 zł za 1m2 na 1 rok

  0,30 zł za 1 m2 na 1 rok

  §  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

  0,30 zł za 1m2 na 1 rok

  0,15 zł za 1m2 na 1 rok

  §  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

  0,10 za 1m2 na 1 rok

  0,05 za 1m2 na 1 rok


  1. Obowiązki organów administracji publicznej

  Burmistrz ustala wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i przekazuje ją w formie informacji (z uwzględnieniem sposobu obliczenia opłaty) podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne. W przypadku zaniechania uiszczenia opłaty przez dany podmiot, Burmistrz wydaje decyzję określającą wysokość opłaty. Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w części stanowiącej przychód Wód Polskich, gmina przekazuje na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy urzędu.

  1. Obowiązki podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty

  Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest zobowiązany do jej wniesienia na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001 w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o wysokości tejże opłaty. Jeżeli podmiot obowiązany do poniesienia opłaty zaniecha obowiązku jej uiszczenia, winien ją wznieść w terminie 14 dni, od dnia doręczenia mu decyzji. Zaznaczyć należy, że zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

  1. Tryb odwoławczy

  Jeżeli podmiot, który otrzymał informację o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, nie zgadza się z jej wysokością, może złożyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku uiszczenia opłaty na rachunek bankowy urzędu. Burmistrz rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotu, Burmistrz przekazuje mu nową informację (również zawierającą sposób obliczenia opłaty za usługi wodne), zwracając jednocześnie różnicę między wysokością opłaty wniesioną na podstawie pierwszej informacji, a wynikającą z nowej informacji. Zaznaczyć należy, że reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

  Natomiast w przypadku nieuznania reklamacji, Burmistrz określa wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w drodze decyzji, od której przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

  1. Do pobrania

  Oświadczenie o powierzchni zmniejszonej naturalnej retencji terenowej nieruchomości

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze