Urząd Miejski w Przecławiu

Podatek rolny

Podatek rolny

  Spis treści:


  1. Przedmiot opodatkowania
  2. Podmiot opodatkowania
  3. Obowiązek podatkowy
  4. Deklaracje i informacje podatkowe
  5. Terminy płatności
  6. Forma płatności
  7. Stawki podatku
  8. Zwolnienia ustawowe
  9. Dokumenty do pobrania

   

  Przedmiot opodatkowania


  Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

   

  Podmiot opodatkowania


  Podatnikami podatku rolnego są:

  1. właściciel gruntów,
  2. posiadacz samoistny gruntów,
  3. użytkownik wieczysty gruntów,
  4. posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (Agencją Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego albo
   2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,
  5. dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

   

  Obowiązek podatkowy


  Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

  Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – 9,80 zł w roku 2023.

   

  Deklaracje i informacje podatkowe


  Podatnicy podatku rolnego, będący osobami fizycznymi, zobowiązani są do złożenia informacji o gruntach (IR wraz z załącznikami ZIR 1, ZIR-2, ZIR-3) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (wzór do pobrania na dole strony).

  Podatnicy podatku rolnego, będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek rolny DR wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2 w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

  Jeżeli grunty rolne stanową współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

   

  Terminy płatności


  Podatek rolny przez wszystkich podatników opłacany jest w 4 proporcjonalnych ratach z terminami płatności do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

  W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   

  Forma płatności


  Podatek opłacany może być na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  BS Przecław: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

  W przypadku osób fizycznych podatek opłacany może być także u inkasenta:

  Miejscowość

  Nazwisko i imię inkasenta

  Adres zamieszkania

  Biały Bór

  Ziomek Zuzanna 

  Biały Bór 102

  Błonie

  Najuch Bożena 

  Błonie 36

  Dobrynin

  Bogdan Jóżef

  Dobrynin 41

  Kiełków

  Cieśla Beata

  Kiełków 111

  Łączki Brzeskie

  Kudła Tadeusz

  Łączki Brzeskie 206

  Podole

  Kalita Jolanta

  Podole 236

  Przecław

  Skrzypek Zbigniew 

  Przecław, ul. Wenecka 4

  Rzemień

  Weber Grażyna

  Rzemień 46

  Tuszyma

  Brzozowski Ryszard

  Tuszyma 188

  Wylów

  Myjak Władysław

  Wylów 81

  Zaborcze

  Kocoł Marek

  Zaborcze 110


  Stawki podatku


  Na terenie Gminy Przecław w roku 2023 obowiązują następujące stawki w podatku rolnym:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych – 118,13 zł (równowartość ceny 2,5 kwintala żyta na podstawie uchwały rady miejskiej) od 1 ha powierzchni przeliczeniowej,
  2. dla pozostałych gruntów rolnych – 236,25 zł (równowartość ceny 5 kwintala żyta na podstawie uchwały rady miejskiej) od 1 ha powierzchni fizycznej.

  Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

  Gmina Przecław zaliczona została do II okręgu podatkowego, w związku z czym przeliczniki gruntów rolnych przedstawiają się w następujący sposób:

   

  Rodzaj użytków rolnych

  Grunty orne

  Łąki i pastwiska

  Klasy użytków rolnych

  Przeliczniki

  I

  1,80

  1,60

  II

  1,65

  1,35

  IIIa

  1,50

  -

  III

  -

  1,15

  IIIb

  1,25

  -

  IVa

  1,00

  -

  IV

  -

  0,70

  IVb

  0,75

  -

  V

  0,30

  0,20

  VI

  0,15

  0,15

   

  Ponadto:

  1. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych powyżej dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
  2. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
   1. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy,
   2. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.
  3. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7 (powyższa tabelka oraz pkt 1 i 2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

   

  Zwolnienia ustawowe


  Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, art. 13a-13d ustawy o podatku rolnym. Na mocy ww. przepisów zwalnia się m. in.:

  1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
  2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
   1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
   2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
   3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
  3. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
  4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
  5. prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku rolnym,
  6. instytuty badawcze,
  7. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

   

  Dokumenty do pobrania


  Informacje o gruntach:


   

  Wzór informacji IR  wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

  Załącznik ZIR-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Załącznik ZIR-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Załącznik ZIR-3 -Dane pozostałych podatników

  Wzór obowiązujący od 2016 roku

  Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


  Deklaracje na podatek rolny:


   

  Wzór deklaracji DR wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

  Załącznik ZDR-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Załącznik ZDR-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

  Wzór obowiązujący od 2016 roku

  Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


  Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego:


  na 2024 rok

  na 2023 rok

  na 2022 rok

  na 2021 rok

  na 2020 rok

  na 2019 rok

  na 2018 rok

  na 2017 rok

  na 2016 rok

  na 2015 rok

  na 2014 rok

  na 2013 rok

  na 2012 rok

   

  Powrót do góry


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze