^
Jesteś tutaj: Strona główna / Podatek rolny

Podatek rolny

Data powstania: 2016-06-21 09:31
Data modyfikacji: 2016-06-21 09:32

Spis treści:


 1. Przedmiot opodatkowania
 2. Podmiot opodatkowania
 3. Obowiązek podatkowy
 4. Deklaracje i informacje podatkowe
 5. Terminy płatności
 6. Forma płatności
 7. Stawki podatku
 8. Zwolnienia ustawowe
 9. Dokumenty do pobrania

 

Przedmiot opodatkowania


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podmiot opodatkowania


Podatnikami podatku rolnego są:

 1. właściciel gruntów,
 2. posiadacz samoistny gruntów,
 3. użytkownik wieczysty gruntów,
 4. posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (Agencją Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego albo
  2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,
 5. dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Obowiązek podatkowy


Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – 9,80 zł w roku 2023.

 

Deklaracje i informacje podatkowe


Podatnicy podatku rolnego, będący osobami fizycznymi, zobowiązani są do złożenia informacji o gruntach (IR wraz z załącznikami ZIR 1, ZIR-2, ZIR-3) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (wzór do pobrania na dole strony).

Podatnicy podatku rolnego, będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek rolny DR wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2 w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunty rolne stanową współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Terminy płatności


Podatek rolny przez wszystkich podatników opłacany jest w 4 proporcjonalnych ratach z terminami płatności do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Forma płatności


Podatek opłacany może być na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

BS Przecław: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

W przypadku osób fizycznych podatek opłacany może być także u inkasenta:

Miejscowość

Nazwisko i imię inkasenta

Adres zamieszkania

Biały Bór

Ziomek Zuzanna 

Biały Bór 102

Błonie

Najuch Bożena 

Błonie 36

Dobrynin

Bogdan Jóżef

Dobrynin 41

Kiełków

Cieśla Beata

Kiełków 111

Łączki Brzeskie

Kudła Tadeusz

Łączki Brzeskie 206

Podole

Kalita Jolanta

Podole 236

Przecław

Skrzypek Zbigniew 

Przecław, ul. Wenecka 4

Rzemień

Weber Grażyna

Rzemień 46

Tuszyma

Brzozowski Ryszard

Tuszyma 188

Wylów

Myjak Władysław

Wylów 81

Zaborcze

Kocoł Marek

Zaborcze 110


Stawki podatku


Na terenie Gminy Przecław w roku 2023 obowiązują następujące stawki w podatku rolnym:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – 118,13 zł (równowartość ceny 2,5 kwintala żyta na podstawie uchwały rady miejskiej) od 1 ha powierzchni przeliczeniowej,
 2. dla pozostałych gruntów rolnych – 236,25 zł (równowartość ceny 5 kwintala żyta na podstawie uchwały rady miejskiej) od 1 ha powierzchni fizycznej.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Gmina Przecław zaliczona została do II okręgu podatkowego, w związku z czym przeliczniki gruntów rolnych przedstawiają się w następujący sposób:

 

Rodzaj użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,80

1,60

II

1,65

1,35

IIIa

1,50

-

III

-

1,15

IIIb

1,25

-

IVa

1,00

-

IV

-

0,70

IVb

0,75

-

V

0,30

0,20

VI

0,15

0,15

 

Ponadto:

 1. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych powyżej dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
 2. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  1. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy,
  2. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.
 3. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7 (powyższa tabelka oraz pkt 1 i 2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

 

Zwolnienia ustawowe


Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, art. 13a-13d ustawy o podatku rolnym. Na mocy ww. przepisów zwalnia się m. in.:

 1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
 3. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 5. prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku rolnym,
 6. instytuty badawcze,
 7. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Dokumenty do pobrania


Informacje o gruntach:


 

Wzór informacji IR  wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

Załącznik ZIR-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Załącznik ZIR-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Załącznik ZIR-3 -Dane pozostałych podatników

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


Deklaracje na podatek rolny:


 

Wzór deklaracji DR wraz z załącznikami obowiązujący od 01.07.2019 r.

Załącznik ZDR-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Załącznik ZDR-2 -Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.)

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego:


na 2023 rok

na 2022 rok

na 2021 rok

na 2020 rok

na 2019 rok

na 2018 rok

na 2017 rok

na 2016 rok

na 2015 rok

na 2014 rok

na 2013 rok

na 2012 rok

 

Powrót do góry

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 11300Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu