Urząd Miejski w Przecławiu

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Przecławiu
 • Start|
 • Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  Wstęp deklaracji

  Urząd Miejski w Przecławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

  Dane teleadresowe jednostki:
  Telefon:  17/ 58 131 19          
  Faks:    17/ 58 131 16 
  E-mail: urzadmiejski@przeclaw.org  
  Adres korespondencyjny: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław                      

  Data publikacji strony internetowej: 2014-05-05.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-05-05.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów
  i funkcjonalności, dlatego staramy się w miarę możliwości na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Miejskim w Przecławiu są wyłączone
   z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

  Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

  W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020

  Ułatwienia na stronie www

  Urząd Miejski w Przecławiu posiada następujące ułatwienia:

  • Podwyższony kontrast (czarne tło - żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Mapa strony

  Skróty klawiaturowe

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
  • Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  (CTRL) oraz (+) aby powiększyć widok

  (CTRL) oraz (-) aby pomniejszyć widok

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Darłak, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 227 67 14 oraz mailowo ddarlak@przeclaw.org Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

  Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego (ul. Kilińskiego) oraz bocznego
  (ul. Krzywa) prowadzą schody. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest zejście urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Po przeciwnej stronie budynku znajduje się wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kilińskiego).

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

  Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób niesłyszących lub głuchoniemych jest możliwa w urzędzie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Przecławiu co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, drogą elektroniczną: urzadmiejski@przeclaw.org, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl, faxem: 17 58 131 16, osobiście: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze