Urząd Miejski w Przecławiu

Opieka wytchnieniowa
 • Start|
 • Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu, informuje o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Zgłoszenie udziału dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych, które odbywa sie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do programu i złożenia jej w tut. Ośrodku do dnia 20 grudnia 2022 r.

  Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoGłównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

  Usługę opieki wytchnieniowej wykonywać będzie osoba posiadająca dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie opiekuna medycznego oraz doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami tego wymagającymi.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu opieki wytchnieniowej w gminie Przecław są zobowiązane do złożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dokonywał weryfikacji wniosku i kwalifikacji do  skorzystania z usługi opiekuna.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu oczekuje na zgłoszenia osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej do dnia 20.12.2022r

  Dokumenty do pobrania:

  • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik Nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej dziecka/osoby niepełnosprawnej - Załącznik Nr 6 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  • Klauzula informacyjna Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik nr 11 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  Dodatkowe informacje można uzyskać  osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 (pok. 4-6) lub  za pośrednictwem telefonu nr 17 7493860, 17 2276746 lub 17 2276744 w godzinach pracy Ośrodka.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze