Urząd Miejski w Przecławiu

CWOP

CWOP

   

  Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00667-6935-UM0910961/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

  Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

  W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Wzmocnienie działań organizacji pozarządowych z terenu Gminy Przecław poprzez stworzenie im warunków do działania oraz podnoszenie ich profesjonalizmu. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba szkoleń - 2 szt.
  • Liczba podmiotów wpartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 1 szt.

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 33 051,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt jeden  złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 


  Galeria zdjęć:

  • CWOP  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze