Urząd Miejski w Przecławiu

Umorzenia oraz inne ulgi podatkowe
 • Start|
 • Umorzenia oraz inne ulgi podatkowe

Umorzenia oraz inne ulgi podatkowe

  Spis treści:


  1. Rodzaje ulg
  2. Wymagane dokumenty
  3. Opłata prolongacyjna
  4. Terminy płatności
  5. Dokumenty do pobrania

   

   

  Rodzaje ulg


  Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych „ważnym interesem podatnika” lub „interesem publicznym”, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania (art. 53a Ordynacji podatkowej);
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (nie dotyczy zaległości płatników lub inkasentów).

  Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

   

  Wymagane dokumenty


   

  Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać:

  1. wskazanie argumentów stanowiących podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu „ważnego interesu strony” lub „interesu publicznego” uzasadniających udzielenie ulgi;
  2. dokładne wskazanie przedmiotu żądania (wskazanie rodzaju podatku, okresu, kwoty);
  3. wskazanie rodzaju wnioskowanej ulgi (odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej);
  4. w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą -wskazanie, na jakich warunkach ulga w spłacie zobowiązań miałaby być udzielona (tj. wskazanie konkretnego punktu art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej):
   1. ulga nie stanowiąca pomocy publicznej;
   2. ulga stanowiąca pomoc de minimis;
   3. ulga stanowiąca pomoc publiczną);
  5. w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej – określenie terminu odroczenia lub określenie ilości i terminów rat oraz wskazanie argumentów uprawdopodabniających, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach;
  6. podpis wnioskodawcy lub osoby jej reprezentującej (zgodny z odpowiednim rejestrem).

   

  W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie wraz z opłatą skarbową.

   

  Do wniosku należy załączyć:

  1. wszelkie dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy potwierdzają argumenty podane we wniosku, przemawiające za przyznaniem ulgi;
  2. w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – oświadczenie o stanie majątkowym, zawierające w szczególności informacje na temat ilości osób pozostających we wspólnym z wnioskodawcą gospodarstwie domowym oraz ich przychodach i wydatkach.
  3. sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  4. informacje o bieżącej sytuacji finansowej wnioskodawcy (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat);
  5. wypełniony druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia;
  6. wszelkie dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach;
  7. w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, wnioskującego o przyznanie ulgi w spłacie na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. ulgi stanowiącej pomoc de minimis:
   1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie Strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
   2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013 r.  poz. 276) lub;
   3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 121, poz. 810);
  8. w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, wnioskującego o przyznanie ulgi w spłacie na podstawie art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. ulgi stanowiącej pomoc publiczną:
   1. informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,
   2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) lub,
   3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

   

  Uwaga: Od wniosku nie jest pobierana opłata

   

  Przepisy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych, stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów. Powyższe reguły stosuje się odpowiednio do należności przypadających od spadkobierców podatnika
  lub płatnika oraz osób trzecich.

    

  Opłata prolongacyjna


   

  W decyzji odraczającej termin płatności podatku lub rozkładającej zapłatę podatku na raty albo odraczającej lub rozkładającej na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub określającej odsetki za zwłokę na dzień złożenia zeznania (art. 53a Ordynacji podatkowej), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę (50% stawki odsetek za zwłokę). Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji.

  Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności wskazanych w decyzji o udzieleniu ulgi.

  Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji o udzieleniu ulgi były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

  Uwaga: Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji o udzieleniu ulgi następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw.

   

  Terminy płatności


   

  W razie wydania decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązania, innej niż umorzenie, nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.

  Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił 3 kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:

  1. o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - w całości;
  2. o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - w części dotyczącej niezapłaconych rat.

  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów.

   

  Dokumenty do pobrania


   

  Oświadczenie o stanie majątkowym

  Wzór wniosku o udzielenie ulgi podatkowej (rozłożenie na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości) -dla osób fizycznych

  Wzór wniosku o udzielenie ulgi podatkowej (rozłożenie na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości) -dla przedsiębiorców

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od dnia 11.03.2016)

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym- rozporządzenie KE nr 360 2012

   

  Powrót do góry

   

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze