^
Jesteś tutaj: Strona główna / Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Data powstania: 2016-06-22 13:05
Data modyfikacji: 2016-06-22 13:05

Spis treści:


 1. Przedmiot opodatkowania
 2. Podmiot opodatkowania
 3. Obowiązek podatkowy
 4. Deklaracje i informacje podatkowe
 5. Terminy płatności
 6. Forma płatności
 7. Stawki podatku
 8. Zwolnienia ustawowe
 9. Zwolnienia gminne
 10. Dokumenty do pobrania

Przedmiot opodatkowania


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 4. autobusy.

 

Podmiot opodatkowania


Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Obowiązek podatkowy


Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 3. środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym:

 1. środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 2. upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Deklaracje podatkowe


Wszyscy podatnicy podatku od środków transportowych, zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Terminy płatności


Podatek od środków transportowych opłacany jest w 2 równych ratach z terminami płatności do 15 lutego i 15 września.

 

Forma płatności


Podatek opłacany może być na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

BS Przecław: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

 

Stawki podatku


Na terenie Gminy Przecław w roku 2023 obowiązują następujące stawki w podatku od środków transportowych z roku 2022, przy czym z uwagi na wzrost stawek minimalnych określonych przez Minsistra Finansów w obwieszczeniu z 12.10.2022r. z mocy prawa - zgodnie a art. 20a z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - wzrosły stawki dla części przyczep (tabela 4).

 

Tabela 1.

Przedmiot opodatkowania

Stawka podatku

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

427,00  zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

710,00 zł

powyżej 9ton do poniżej 12ton

853,00 zł

Od  samochodu  ciężarowego  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub wyższej  niż  12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju  zawieszenia,  stawki  podatkowe określa tabela nr 2.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

995,00 zł

 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

995,00 zł

 

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

995,00 zł

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa tabela nr 3.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  7 ton  i poniżej  12 ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego

853,00 zł

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub większą niż 12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku  rolnego,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa tabela nr 4.

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

mniejszej niż 22 miejsca

1365,00 zł

 

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1785,00 zł

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Tabela 2.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 628,00 zł

1 628,00 zł

13

14

1 628,00 zł

1 628,00 zł

14

15

1 628,00 zł

1 628,00 zł

15

 

1 628,00 zł

1 628,00 zł

Trzy osie

12

17

1 628,00 zł

1 628,00 zł

17

19

1 628,00 zł

1 628,00 zł

19

21

1 628,00 zł

1 628,00 zł

21

23

1 628,00 zł

1 628,00 zł

23

25

1 628,00 zł

1 728,00 zł

25

 

1 628,00 zł

1 728,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1 628,00 zł

1 813,00 zł

25

27

1 628,00 zł

1 813,00 zł

27

29

1 628,00 zł

1 813,00 zł

29

31

1 813,00 zł

2 688,00 zł

31

 

1 813,00 zł

2 688,00 zł

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Tabela 3.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 260,00 zł

1 260,00 zł

18

25

1 260,00 zł

1 260,00 zł

25

31

1 260,00 zł

1 260,00 zł

31

 

1 628,00 zł

2 125,00 zł

Trzy osie i więcej

12

40

1 628,00 zł

1 888,00 zł

40

 

1 888,00 zł

2 793,00 zł

 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Tabela 4.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

998,00 zł

998,00 zł

18

25

998,00 zł

998,00 zł

25

 

998,00 zł

998,00 zł

Dwie osie

12

28

998,00 zł

998,00 zł

28

33

998,00 zł

998,00 zł

33

38

998,00 zł

1 331,25 zł

38

 

1 184,79 zł

1 752,77 zł

Trzy osie i więcej

12

38

1 260,00 zł

1 260,00 zł

38

 

1 260,00 zł

1 320,54 zł

 

Zwolnienia ustawowe


Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 1. pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 3. pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

Zwolnienia gminne


Zwalnia się w 2023 roku od podatku od środków transportowych:

 1. autobusy służące wyłącznie do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych wykonywanego na terenie Gminy Przecław.

 

Dokumenty do pobrania


Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1):


Wzór obowiązujący od 2019 roku

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A):


Wzór obowiązujący od 2019 roku

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie


Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych:


Obwieszczenie ws. stawek minimalnych podatku od środków transportowych w 2023 r.

na 2022 rok

na 2021 rok

na 2020 rok

na 2019 rok

na 2018 rok

na 2017 rok

na 2016 rok

na 2015 rok

na 2014 rok

na 2013 rok

na 2012 rok

 

Powrót do góry

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 10088Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu