Urząd Miejski w Przecławiu

Podkowa szczęścia
 • Start|
 • Podkowa szczęścia

Podkowa szczęścia

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja mająca na celu: wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „Podkowa Szczęścia” w Przecławiu w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Przecław dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


   

  Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Budowa obiektu małej architektury-fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu- wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00481-6935-UM0910632/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

  Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „PODKOWA SZCZĘŚCIA” w Przecławiu w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Przecław dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 82 880,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze