^
Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Data powstania: 2019-04-28 14:16
Data modyfikacji: 2019-04-28 14:16

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

1. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław od dnia 01.01.2021 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami świadczy firma MPGK Sp. z o.o. ,ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą „śmieciową”, można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Telefon kontaktowy

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

17-58-20-570

2.

Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik

Straszęcin 9 A, 39-218 Straszęcin

14-68-33-399

3.

Przedsiębiorstw Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeżnica

14-68-17-912

4.

DEZAKO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

14-68-34-028

5.

FCC Tarnobrzeg SP. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

784-042-028

6.

FCC Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

784-042-028

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

41-30-23-774

8.

Firma Usługowo -Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński

ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica

609-472-500

9.

Produkcja Handel usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

609-903-310

10.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach

ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce

17-22-18-296

11.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorowa 27a, 26-035 Raków

41-353-50-27

515-181-749

2. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Podmioty do których w 2020 r. trafiały odpady komunalne z terenu Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Adres instalacji

1

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy- instalacja komunalna

Ostrów 225

39-103 Ostrów

2

Instalacja do produkcji klinkieru i cementu oraz mieszalnia suchych zapraw i wytwórnia betonu towarowego,

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

3

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

ul. Fabryczna 5, 32-340 Bolęcin, Biosystem S.A., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków

4

Linia do produkcji płatka PET,

PPHU "ERGPET" Sp. z o.o., 39-206 Pustków 59 F

5

Linia do produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych

ASEO Recykling System Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 33-132 Niedomice

6

Linia do produkcji granulatu CONKRET Sp. j. Z.R. Trejderowscy,

Wielkie Rychnowo 86 A, 87-410 Kowalewo Pomorskie

7

Linia do produkcji paliw alternatywnych

JKZ Sp. Z o.o. Sp. K. Wola Mielecka 1A 39-300 Mielec

8

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych PRT Radomsko Sp. z o.o ., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

PRT Radomsko Sp. z o.o ., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

9

Linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego,

P.H.P.U "Zagroda" Sp. z o.o., ul 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

10

Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej,

Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkińska, Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

11

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy, gmina Ostrów

Ostrów 225

39-103 Ostrów

12

Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.
ul. Strefowa 8
39 - 400 Tarnobrzeg

13

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.
Hetmańska 120, 35 078 Rzeszów

14

Instalacja do odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, Zakład Paliw Alternatywnych w Kozodrzy "Euro-Eko" Sp. z o.o.

Kozodrza, 39-103 Ostrów

15

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Strzyżowie,

ul. 1 Maja, 38-100 Strzyżów

16

Instalacja Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów,

39-103 Ostrów 225

17

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Paszczynie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

 

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady ulegające biodegradacji

Adres instalacji

1

Instalacja do odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, ZPPA Kozodrza "Euro-Eko" SP. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

2

Kompostownia z bioreaktorem Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

39-207 Brzeźnica, Paszczyna 62B

3

Linia do produkcji płyt bitumicznych, Onduline Sp. z o.o.     

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

4

Instalacja do odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, Zakład Paliw Alternatywnych w Kozodrzy  „Euro- Eko” Sp. z o.o.

Kozodrza, 39-103 Ostrów.

3. Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa wskaźnika

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lata

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

2013

18,9%

max. 50%

19,3%

min. 12%

100%

min. 36%

2014

0%

max. 50%

20,51%

min. 14%

100%

min. 38%

2015

0%

max. 50%

23,14%

min. 16%

100%

min. 40%

2016

0%

max. 45%

24,15%

min. 18%

100%

min. 42%

2017

5,20%

max. 45%

29,36%

min. 20%

96,51%

min. 45%

2018

8,24%

max. 40%

31,00%

min. 30%

100%

min. 50%

2019

12,72%

max. 40%

18,17%

min. 40%

100%

min. 60%

2020

9,63%

max. 35%

29,60%

min. 50%

100%

min. 70%

4. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Mieszkańcy Gminy Przecław mogą korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pod adresem: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, który jest prowadzony przez MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

PSZOK czynny jest w środy w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do 14:00 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu indywidualnej karty PSZOK oraz dowolnego dokumentu tożsamości, bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

PSZOK –Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

w PSZOK można za darmo odebrać potrzebną ilość worków do zbiórki selektywnej tj. na:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, BIO,

 

Co możemy oddać w PSZOK za darmo?

Co możemy oddać w PSZOK odpłatnie?

a) papier, w tym tektura,

b) szkło (bezbarwne i kolorowe),

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) bioodpady,

e) przeterminowane leki,

f) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek i igieł,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) tekstylia i odzież,

l) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, a w szczególności:

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- alkalia,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- urządzenia zawierające freony,

- oleje i tłuszcze,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne,

m) zużyte opony (z samochodów osobowych) -roczny limit dla gospodarstwa domowego to 4 opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne –roczny limit dla gospodarstwa domowego to 0,12 m3,

 

a)      zużyte opony z samochodów osobowych poza przysługującym rocznym limitem,

b)      odpady remontowo –budowlane poza przysługującym rocznym limitem,

c)      odpady powstałe w gospodarstwie rolnym (folie, sznurek, opony rolnicze)

5. Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zgodnie z art. 34 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu i łączenia go z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)).

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana przez MPGK Sp. z o. o. raz w roku w okresie letnim w formie wystawek bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przed lub w granicy ich nieruchomości.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Mielcu, przy ul. Wolności 171, również w środy w godz. 700 -1700 oraz w soboty w godz. 700 -1400.

6. Informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Wolności 171, 39-300 Mielec,

Miejski Zakład Komunalny Sp.z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk,

Transprzęt Sp. z o.o. spółka komandytowa, Zabłocie 51, 38-500 Sanok,

Koltex Recykling s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa,

Euro – Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,

Wibo JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając) Wola Mielecka 1 A, 39-300 Mielec.

 

Opłaty za zagospodarowanie ww. odpadów stanowią dochód przedmiotowych podmiotów.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 10211Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu