^
Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Data powstania: 2019-04-28 14:16
Data modyfikacji: 2019-04-28 14:16

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

1. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław od dnia 01.01.2021 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami świadczy firma MPGK Sp. z o.o. ,ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą „śmieciową”, można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Telefon kontaktowy

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

17-58-20-570

2.

Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik

Straszęcin 9 A, 39-218 Straszęcin

14-68-33-399

3.

Przedsiębiorstw Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeżnica

14-68-17-912

4.

DEZAKO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

14-68-34-028

5.

FCC Tarnobrzeg SP. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

784-042-028

6.

FCC Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

784-042-028

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

41-30-23-774

8.

Firma Usługowo -Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński

ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica

609-472-500

9.

Produkcja Handel usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

609-903-310

10.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach

ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce

17-22-18-296

11.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorowa 27a, 26-035 Raków

41-353-50-27

515-181-749

2. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Podmioty do których w 2020 r. trafiały odpady komunalne z terenu Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Adres instalacji

1

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy- instalacja komunalna

Ostrów 225

39-103 Ostrów

2

Instalacja do produkcji klinkieru i cementu oraz mieszalnia suchych zapraw i wytwórnia betonu towarowego,

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

3

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

ul. Fabryczna 5, 32-340 Bolęcin, Biosystem S.A., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków

4

Linia do produkcji płatka PET,

PPHU "ERGPET" Sp. z o.o., 39-206 Pustków 59 F

5

Linia do produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych

ASEO Recykling System Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 33-132 Niedomice

6

Linia do produkcji granulatu CONKRET Sp. j. Z.R. Trejderowscy,

Wielkie Rychnowo 86 A, 87-410 Kowalewo Pomorskie

7

Linia do produkcji paliw alternatywnych

JKZ Sp. Z o.o. Sp. K. Wola Mielecka 1A 39-300 Mielec

8

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych PRT Radomsko Sp. z o.o ., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

PRT Radomsko Sp. z o.o ., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

9

Linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego,

P.H.P.U "Zagroda" Sp. z o.o., ul 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

10

Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej,

Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkińska, Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

11

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy, gmina Ostrów

Ostrów 225

39-103 Ostrów

12

Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.
ul. Strefowa 8
39 - 400 Tarnobrzeg

13

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.
Hetmańska 120, 35 078 Rzeszów

14

Instalacja do odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, Zakład Paliw Alternatywnych w Kozodrzy "Euro-Eko" Sp. z o.o.

Kozodrza, 39-103 Ostrów

15

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Strzyżowie,

ul. 1 Maja, 38-100 Strzyżów

16

Instalacja Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów,

39-103 Ostrów 225

17

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Paszczynie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

 

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady ulegające biodegradacji

Adres instalacji

1

Instalacja do odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, ZPPA Kozodrza "Euro-Eko" SP. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

2

Kompostownia z bioreaktorem Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

39-207 Brzeźnica, Paszczyna 62B

3

Linia do produkcji płyt bitumicznych, Onduline Sp. z o.o.     

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

4

Instalacja do odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, Zakład Paliw Alternatywnych w Kozodrzy  „Euro- Eko” Sp. z o.o.

Kozodrza, 39-103 Ostrów.

3. Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa wskaźnika

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lata

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

2013

18,9%

max. 50%

19,3%

min. 12%

100%

min. 36%

2014

0%

max. 50%

20,51%

min. 14%

100%

min. 38%

2015

0%

max. 50%

23,14%

min. 16%

100%

min. 40%

2016

0%

max. 45%

24,15%

min. 18%

100%

min. 42%

2017

5,20%

max. 45%

29,36%

min. 20%

96,51%

min. 45%

2018

8,24%

max. 40%

31,00%

min. 30%

100%

min. 50%

2019

12,72%

max. 40%

18,17%

min. 40%

100%

min. 60%

2020

9,63%

max. 35%

29,60%

min. 50%

100%

min. 70%

4. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Mieszkańcy Gminy Przecław mogą korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pod adresem: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, który jest prowadzony przez MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

PSZOK czynny jest w środy w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do 14:00 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu indywidualnej karty PSZOK oraz dowolnego dokumentu tożsamości, bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

PSZOK –Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

w PSZOK można za darmo odebrać potrzebną ilość worków do zbiórki selektywnej tj. na:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, BIO,

 

Co możemy oddać w PSZOK za darmo?

Co możemy oddać w PSZOK odpłatnie?

a) papier, w tym tektura,

b) szkło (bezbarwne i kolorowe),

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) bioodpady,

e) przeterminowane leki,

f) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek i igieł,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) tekstylia i odzież,

l) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, a w szczególności:

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- alkalia,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- urządzenia zawierające freony,

- oleje i tłuszcze,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne,

m) zużyte opony (z samochodów osobowych) -roczny limit dla gospodarstwa domowego to 4 opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne –roczny limit dla gospodarstwa domowego to 0,12 m3,

 

a)      zużyte opony z samochodów osobowych poza przysługującym rocznym limitem,

b)      odpady remontowo –budowlane poza przysługującym rocznym limitem,

c)      odpady powstałe w gospodarstwie rolnym (folie, sznurek, opony rolnicze)

5. Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zgodnie z art. 34 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu i łączenia go z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)).

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana przez MPGK Sp. z o. o. raz w roku w okresie letnim w formie wystawek bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przed lub w granicy ich nieruchomości.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Mielcu, przy ul. Wolności 171, również w środy w godz. 700 -1700 oraz w soboty w godz. 700 -1400.

6. Informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Wolności 171, 39-300 Mielec,

Miejski Zakład Komunalny Sp.z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk,

Transprzęt Sp. z o.o. spółka komandytowa, Zabłocie 51, 38-500 Sanok,

Koltex Recykling s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa,

Euro – Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,

Wibo JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając) Wola Mielecka 1 A, 39-300 Mielec.

 

Opłaty za zagospodarowanie ww. odpadów stanowią dochód przedmiotowych podmiotów.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 9777Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu