Urząd Miejski w Przecławiu

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
 • Start|
 • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja mająca na celu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław w zakresie rekreacji
  i wypoczynku poprzez budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze
  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

   

  Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00538-6935-UM0910633/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

  Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze.   Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 51 378,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.  


  Galeria zdjęć:

  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze