Urząd Miejski w Przecławiu

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej
 • Start|
 • Świadczenia pieniężne pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej

  ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE POMOCY SPOŁECZNEJ:

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
  2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,
  3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. dla rodziny czteroosobowej kryterium dochodowe wynosi 2112 zł. tj. 528 zł x 4).

  Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy bądź udzielenia pomocy z urzędu:

  - sieroctwa;

  - bezdomności;

  - bezrobocia;

  - niepełnosprawności;

  - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

  - przemocy w rodzinie;

  - potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

  - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;

  - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  - alkoholizmu lub narkomanii;

  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

  - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

  ZASIŁEK STAŁY:

  Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

  Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
  2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

  ZASIŁEK OKRESOWY:

  Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

  Zasiłek okresowy ustala się:

  1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
  2. W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
  1. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

  ZASIŁEK CELOWY:

  1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
  2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
  3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
  4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
  5. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
  6. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Zasiłek celowy, o którym mowa w pkt 5 i 6, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
  • specjalny zasiłek celowyw wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiemzwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;

  RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU":

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu realizuje Rządowy Program zgodnie
  z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej
  w Przecławiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w zakresie dożywiania, w tym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, oraz określenia kryterium dochodowego.

  1. Osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, może być przyznana bezzwrotna pomoc w formie:

  a). świadczenia rzeczowego w postaci posiłku lub produktów żywnościowych

  b). świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

  Bezzwrotna pomoc dla osób i rodzin spełniających kryterium w wysokości 150% kryterium dochodowego, przyznawana jest ze środków w ramach Programu w szczególności dla:

  - dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

  - uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

  - osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

  1. Osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 175% kryterium dochodowego i w których przynajmniej jeden członek rodziny pozostaje w stałym leczeniu potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim oraz ponosi udokumentowane wydatki z tym związane może być przyznana bezzwrotna pomoc finansowana ze środków własnych gminy w formie:
  2. a) świadczenia rzeczowegow postaci posiłku lub produktów żywnościowych
  3. b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

  Kwota wydatków na leczenie w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie może być średniomiesięcznie niższa niż 25% kryterium dochodowego.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze