^
Jesteś tutaj: Strona główna / Świadczenia pieniężne pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej

Data powstania: 2016-03-24 15:20
Data modyfikacji: 2016-03-24 15:21

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE POMOCY SPOŁECZNEJ:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,
 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. dla rodziny czteroosobowej kryterium dochodowe wynosi 2112 zł. tj. 528 zł x 4).

Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy bądź udzielenia pomocy z urzędu:

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

ZASIŁEK STAŁY:

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

ZASIŁEK OKRESOWY:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 2. W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
 1. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

ZASIŁEK CELOWY:

 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
 5. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
 6. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy, o którym mowa w pkt 5 i 6, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
 • specjalny zasiłek celowyw wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiemzwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;

RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU":

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu realizuje Rządowy Program zgodnie
z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej
w Przecławiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w zakresie dożywiania, w tym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, oraz określenia kryterium dochodowego.

 1. Osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, może być przyznana bezzwrotna pomoc w formie:

a). świadczenia rzeczowego w postaci posiłku lub produktów żywnościowych

b). świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Bezzwrotna pomoc dla osób i rodzin spełniających kryterium w wysokości 150% kryterium dochodowego, przyznawana jest ze środków w ramach Programu w szczególności dla:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 1. Osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 175% kryterium dochodowego i w których przynajmniej jeden członek rodziny pozostaje w stałym leczeniu potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim oraz ponosi udokumentowane wydatki z tym związane może być przyznana bezzwrotna pomoc finansowana ze środków własnych gminy w formie:
 2. a) świadczenia rzeczowegow postaci posiłku lub produktów żywnościowych
 3. b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Kwota wydatków na leczenie w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie może być średniomiesięcznie niższa niż 25% kryterium dochodowego.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 5831Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu