^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Data powstania: 2016-06-29 12:41
Data modyfikacji: 2016-06-29 12:46

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać imiennie wystawiane faktury VAT oraz złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Przecławia:

 • w terminie od 1 lutego do końca lutego  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego,
 • w terminie od 1 sierpnia do końca sierpnia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca bieżącego roku.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór WNIOSKU!

Limit zwrotu podatku od 2022 r. wynosić będzie:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła(DJP)

2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu kwietniu oraz październiku gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Przecławiu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

 1. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości rocznego limitu zwrotu w dwóch terminach, tj.
 2. w miesiącu lutym,
 3. w miesiącu sierpniu,
 4. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 5. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 6. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 7. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 8. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aktualny wniosek jest również dostępny na dole strony w „Dokumentach do pobrania”.
 9. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kwotę zwrotu podatku akcyzowegoustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r., z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż:
 • kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 1. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Burmistrz wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Dokumenty do pobrania


Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego + Klauzula RODO

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2021

Wzór oświadczenia o użytkowaniu gruntów po zmarłym

Wzór umowy dzierżawy

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 7028Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu