Urząd Miejski w Przecławiu

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników pn.: „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego do oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”
 • Start|
 • Ogłoszenie o rekrutacji uczestników pn.: „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego do oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników pn.: „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego do oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”

  Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu
  pn.: „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego do oddziału przedszkolnego
  w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”

  nr RPPK.09.01.00-18-0019/18

  Burmistrz Przecławia ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich na rok szkolny 2019/2020 w ramach projektu pt.: „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego do oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”, nr RPPK.09.01.00-18-0019/18

  Celem projektu jest:

  Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Przecław poprzez utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do zajęć logopedycznych w okresie od 1.09.2019 r. do 28.08.2020 r.

  Do udziału w projekcie zapraszamy dziewczynki i chłopców, spełniających łącznie następujące kryteria:   wiek 3-5 lat, nie objęte edukacją przedszkolną, zamieszkałe na terenie Gminy Przecław, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

  Rekrutacja do grupy przedszkolnej utworzonej w ramach projektu trwać będzie w okresie od 01 sierpnia do 08 sierpnia 2019 roku. W przypadku braku chętnych dodatkowa rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od 22 sierpnia 2019r. do 27 sierpnia 2019r.      

  Projekt obejmuje dofinansowanie funkcjonowania 15 miejsc wychowania przedszkolnego w wymiarze 10 godzin dziennie pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające prawidłowy rozwój dziecka, zajęcia logopedyczne i wyżywienie. Udział w projekcie jest bezpłatny w sytuacji pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym do 5 godzin. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin będzie obciążony finansowo  zgodnie  z uchwałą Nr XXXVIII/339/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Przecław jest organem prowadzącym tj. wniesienie przez rodzica opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę.

  Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami. Osobom niepełnosprawnym zapewniamy możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej  w punkcie rekrutacyjnym w Domu Kultury w Przecławiu w godz. od 8.00 do godz. 20.00 oraz przyjazd Kierownika projektu do niepełnosprawnego beneficjenta celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego i przedstawienie działań projektowych.

  Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich z siedzibą w Łączkach Brzeskich 136, 39-320 Przecław  w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w Biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, pok. 13 A. Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu  w zakładce „Projekty RPO” oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich:  http://www.splaczkibrzeskie.szkolnastrona.pl/.

  Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu (17) 227 67 18, 
  w godzinach: 7:30 – 15:30, e-mail:djemiolo@przeclaw.org. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, w okresie od 03.06.2019 r. do 28.08.2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie ogłoszona i wywieszona na na tablicach ogłoszeń szkoły i urzędu do dnia 12.08.2019r.

  Dofinansowane projektu z Unii Europejskiej: 194 399,14 zł. Wkład własny: 24 499,04 zł.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze