Urząd Miejski w Przecławiu

Prezes Zarządu Spółki Dwa Brzegi Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główna Księgowa/Główny Księgowy
 • Start|
 • Prezes Zarządu Spółki Dwa Brzegi Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główna Księgowa/Główny Księgowy

Prezes Zarządu Spółki Dwa Brzegi Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główna Księgowa/Główny Księgowy

  PREZES ZARZĄDU

  „Dwa Brzegi” Samorządowej sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu

  Ogłasza nabór na stanowisko pracy:
   Główna Księgowa/Główny Księgowy

  1. Wymagania obowiązkowe:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii, finansów
    i rachunkowości,
  2. minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku
   w księgowości,
  3. bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów
   o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,
  4. znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,
  5. bardzo dobra znajomość programów finansowo- księgowych,
  6. doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,
  7. monitorowanie zmian prawa finansowego i podatkowego,
  8. dyspozycyjność i odpowiedzialność.

   

  1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność analitycznego myślenia,
  2. umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,
  3. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,
  4. duża samodzielność w działaniu,
  5. terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. mile widziana znajomość obsługi programu System finansowo- księgowy „Sprawny Urząd”, R2 Płatnik
  7. biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),
  8. prawo jazdy kat. B.

   

  1. Wymagane dokumenty
  1. list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   (załącznik nr 1),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (m. in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.),
  4. kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku z zakresu księgowości,  
  5. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie
    i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2).

   

  1. Opis stanowiska:
  1. bieżące i prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,
  4. kontrolowanie i sprawdzanie rejestrów VAT w zakresie poprawności kwalifikacji podatku od towarów i usług,
  5. organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
  6. terminowe i rzetelne sporządzanie raportów, bilansów i sprawozdań finansowych na potrzeby Zarządu,
  7. optymalizacja kosztów,
  8. prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,
  9. weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów
   i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,
  10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  11. współpraca z bankami, zewnętrznymi instytucjami finansowymi i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US),
  12. właściwe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  13. przeprowadzanie rozliczeń podatkowych Spółki,
  14. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  15. prowadzenie spraw kadrowo- płacowych,
  16. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, itp.
  17. terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,
  18. tworzenie polityki finansowej jednostki,
  19. terminowe rozliczanie dotacji z Gminą Przecław,
  20. prowadzenie kasy i sprzedaży gotówkowej (kasa fiskalna) dla usług transportowych.

  Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

  1. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy: pełny etat
  2. umowa o pracę,
  3. stabilne warunki zatrudnienia,
  4. atrakcyjne wynagrodzenie, premie, nagrody,
  5. możliwość rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji, dofinansowanie szkoleń i kursów,
  6. dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
  7.  odpowiednie narzędzia pracy,
  8. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy
   z organami Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi,
  9. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  10. możliwa praca zdalna/łączona,
  11. kawa/herbata,
  12. miejsce pracy: ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław,
  13. wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami Prezesa Zarządu.

   

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Przecławiu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres:” Dwa Brzegi” Samorządowa sp. z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w terminie do 29 maja 2024 r. (decyduje data wpływu).

  Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy”.

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze