Urząd Miejski w Przecławiu

Zaproszenie do złożenia oferty
 • Start|
 • Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

   

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Gmina Przecław zaprasza do złożenia oferty na nauczyciela wychowania przedszkolnego  

  do realizacji projektu (tj. w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2020r.) pn.: 

  „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego
  w  oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”

   

  realizowanego przez Gminę Przecław z siedzibą w 39 – 320 Przecław, ul. Kilińskiego 7  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr RPPK.09.01.01-18-0019/18, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dokumenty aplikacyjne  na realizację zadań projektowych realizowanych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich z siedzibą Łączki Brzeskie 136, 39-320 Przecław, mogą złożyć wszystkie osoby legitymujące się kwalifikacjami pedagogicznymi określonymi w Karcie Nauczyciela dla nauczycieli szkół podstawowych.

  OPIS STANOWISKA:

  Nauczyciel wychowawca przedszkola (edukacji przedszkolnej) (2 os) – 1et. i 1et. – prowadzący zajęcia dydaktyczno -  opiekuńcze z dziećmi w wieku 3 – 5 lat zakwalifikowanymi do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich. Termin, realizacji zajęć – rok szkolny 2019-2020 (zgodnie z organizacją pracy przedszkola). Celem zajęć będzie realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  WYMAGANIA ZWIAZANE ZE STANOWISKIEM:

  Wymagania niezbędne:

  1. Kwalifikacje do pracy na danym stanowisku,
  2. Umiejętność pracy z dziećmi.

  Wymagania dodatkowe:

  1. komunikatywność
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. zaangażowanie,
  4. wysoka kultura osobista,
  5. mile widziane doświadczenie w pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

  Wymagana jest także stała współpraca z dyrektorem placówki oraz z zarządem projektu jak również elastyczność w zakresie  programu i metod pracy, wzorowe i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć i dokumentów określonych wymogami projektu.(np. dzienniki, sprawozdania, statystyki, ewaluacja).

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Życiorys zawodowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia).
  2. Dokumenty potwierdzające kluczowe kwalifikacje zawodowe tj. dyplomy ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych itd. – kserokopie (oryginały do wglądu na żądanie projektodawcy).
  3. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje z zakresu wymaganych umiejętności.

  ZŁOŻENIE OFERTY:

  Oferty można składać do dnia  09.08.2019r.  w formie pisemnej, osobiście lub listownie, na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39 – 320 Przecław, pokój nr 12 A w godzinach pracy UM (liczy się data wpłynięcia dokumentu do UM). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane.

  Informacja o wyniku naboru będzie wysłana pocztą elektroniczną na adres e- mail kandydata.

  Informacje

  Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu tj. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu:              

  -        Kierownik projektu, tel. 17 227-67-16

  -        Biuro projektu   tel. 17 227-67-18,

   

                Przecław, dnia   26 lipca 2019r..

  …………………………………………………………………………                                                                             

                          /miejscowość i data/                                                                                       Kierownik projektu: Dorota Jemioło

   

   

  Zatwierdzam:     Burmistrz Przecławia Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze