Urząd Miejski w Przecławiu

Zapytanie ofertowe "Fontanna"
 • Start|
 • Zapytanie ofertowe "Fontanna"

Zapytanie ofertowe "Fontanna"

  Zapytanie ofertowe

  Gmina Przecław z siedzibą w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7  kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniżej 30000 euro (zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  Gmina planuje wykonać na płycie Rynku w Przecławiu formę przestrzenną
  z uwzględnieniem funkcji fontanny. Ma współgrać ona z istniejącą zabudową Rynku oraz powinna zostać wkomponowana w projektowane zagospodarowanie. Projektowane zagospodarowanie obejmuje wykonanie pomnika „Podkowa Szczęścia” wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą tj. pergolą, ławeczkami itp.

  Zaprojektowana „Fontanna” powinna być fontanną „suchą” –bez niecki wodnej
  (z dyszami lub reflektorami skrytymi w formie przestrzennej fontanny lub płycie fontanny). Kiedy fontanna nie pracuje forma przestrzenna pozostaje sucha.

  1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej
  z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla formy przestrzennej z uwzględnieniem funkcji fontanny na Rynku
  w Przecławiu.

       1.1 Lokalizacja

  Miejscem lokalizacji obiektu jest Rynek w Przecławiu działka Nr 522/3.

  • Zakres zamówienia

  W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą).

  Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna składać się z niżej wymienionych opracowań branżowych:

  • Architektura
  • Konstrukcja
  • Technologia przygotowania i uzdatniania wody w obiegu zamkniętym
  • Projekt odwodnień, wykopów
  • Projekt oświetlenia terenu
  • Projekt przyłącza energoelektrycznego
  • Projekt instalacji sanitarnej, wod-kan
  • Mapa do celów projektowych
  • Wizualizacja projektowanej formy przestrzennej z uwzględnieniem funkcji fontanny na Rynku w Przecławiu pod potrzeby promocji projektu
  • Szczegółowe przedmiary robót wszystkich branż.
  • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów.
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  • Wersja elektroniczna – pliki PDF – na płycie CD projektu budowlano- wykonawczego oraz przedmiary robót wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

  Projekt budowlano-wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz.U. z 2013r poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na płytach CD w plikach PDF. Dokumentacja elektroniczna projektu budowlanego winna być odzwierciedleniem dokumentacji projektowej w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń.

  Dokumentacja projektowa winna być trwale i czytelnie oznaczona (egzemplarze i tomy). Ponadto, 4 komplety egzemplarzy trwale oprawione, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu, 1 komplet egzemplarzy, w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy (do ewentualnego kserowania).

  Kosztorysy inwestorskie dla projektów poszczególnych branż oraz zbiorcze zestawienie kosztów wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389).

  Wykonać szczegółowe przedmiary robót wszystkich branż oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. 2013, poz. 1129 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiary robót należy wykonać i opisać w sposób umożliwiający ich sprawdzenie przez Zamawiającego.

  Po stronie Wykonawcy leży wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Wykonawca musi uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi.  

  1. Obowiązki wykonawcy:
  1. Przed ostatecznym opracowaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji architektonicznej dla formy przestrzennej z uwzględnieniem funkcji fontanny  jak i propozycji zagospodarowania terenu.
  2. Wykonawca w terminie do 31.03.2016 roku przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję dokumentacji technicznej. Dokumentacja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego spotkań roboczych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych.
  4. Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt a wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy.
  5. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w przepisach, wymaganymi ustawami, w szczególności:
  • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz.1422 z późn. zm).
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004r Nr 130, poz. 1389);
  • obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
  1. W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych.
  2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej.
  3. Wykonawca uzyska sprawdzenie kompletnej dokumentacji pod względem zgodności  z przepisami, w tym  techniczno – budowlanymi, przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
  4. Wykonawca wraz z dokumentacją składa protokół zdawczo – odbiorczy z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
  5. Wykonawca uzyska komplet uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych w imieniu Zamawiającego.
  6. Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym wymogu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozostałych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę decyzji.
  7. Strony będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące dokumentacji oraz dołożą starań dla usunięcia ewentualnych utrudnień hamujących prace projektowe.

  W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy zadbać o niskie koszty eksploatacji „fontanny” poprzez dążenie do energooszczędności, zminimalizowania zainstalowanej mocy i zużycia wody, zminimalizowania wpływu na środowisko.

  1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert.

  3.1 Ofertę cenową (formularz ofertowy wraz z koncepcją architektoniczną ) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław (sekretariat).

  3.2 Termin składania ofert: do dnia 30.12.2015 godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

  Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

  Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

  3.3 Opis i oznakowanie koperty:

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być oznakowana następująco:

  „Oferta dot. formy przestrzennej z uwzględnieniem funkcji fontanny na Rynku w Przecławiu”.

  Do oferty należy obowiązkowo załączyć:

  Koncepcję architektoniczną obiektu z szacunkowym wyliczeniem kosztów, która zwierać będzie:

  • Część ogólną- a w tym szkice odręczne lub wykonane techniką komputerową możliwe do odtworzenia w formacie pdf ukazujące wizualizację fontanny i zastosowane rozwiązania funkcjonalno –przestrzenne np. ukazanie fontanny w wersji „nocnej” oraz „dziennej” a także zastosowanie różnorodnych efektów np. mgiełki itp.
  • Część opisową a w tym: opis rozwiązań funkcjonalno –przestrzennych, ogólny opis technologii, wykonanie
   z uwzględnieniem użytych materiałów, szacunkowe wyliczenie kosztów.
  • Projekty zagospodarowania terenu z zaznaczoną formą przestrzenna z uwzględnieniem funkcji fontanny oraz z uwzględnieniem planowanego do realizacji pomnika „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą mu towarzyszącą.

  Koncepcja powinna uwzględniać istniejące i planowane do realizacji zagospodarowanie Rynku tj. planowany do realizacji pomnik „Podkowa Szczęścia” wraz z otoczeniem (wizualizacja pomnika „Podkowa Szczęścia”
  i jego otoczenia, szkice, opis stanowią załącznik do niniejszego zapytania). „Fontanna” wraz z pomnikiem „Podkowa Szczęścia” może zostać usytuowana w dowolnym miejscu Rynku w Przecławiu.

  Zaprojektowana „Fontanna” powinna być fontanną „suchą” –bez niecki wodnej (z dyszami lub reflektorami skrytymi w formie przestrzennej fontanny lub płycie fontanny. Kiedy fontanna nie pracuje forma przestrzenna pozostaje sucha.

  Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

  1. Kryteria oceny ofert.

  Złożone oferty poddane zostaną ocenie według następujących kryteriów:

   Cena-50 % wagi oceny

  1. Walory artystyczne formy przestrzennej z uwzględnieniem ruchu wody
   i światła – 30% wagi oceny -oceniane na podstawie przedstawionej koncepcji
  2. Odniesienie projektowanej formy przestrzennej do charakteru architektury która znajduje się i tej która znajdzie się na Rynku tj. pomnika „Podkowa Szczęścia”-20% wagi oceny –oceniane na podstawie przedstawionej koncepcji

  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1 % wagi oceny =1 punkt. 

  Ad. 1 Cena:

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

  • Cena – 50 % wagi oceny

  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

  Cena oferty najtańszej

  ---------------------------------- x 50 = liczba punktów

  Cena oferty badanej

  Ad. 2 Walory artystyczne formy przestrzennej z uwzględnieniem ruchu wody
  i światła

  W ramach tego kryterium oferta może uzyskać od 0 do 30 punktów.

  30 punktów-propozycja najlepsza wśród wszystkich ofert

  20 punktów-propozycja w dużym stopniu spełnia oczekiwania

  10 punktów-propozycja w małym stopniu spełnia oczekiwania

  0 punktów –propozycja nie spełnia oczekiwań

  Ad. 3 Odniesienie projektowanej formy przestrzennej do charakteru architektury która znajduje się i tej która znajdzie się na Rynku tj. pomnika „Podkowa Szczęścia”:

  W ramach tego kryterium oferta może uzyskać od 0 do 20 punktów.

  20 punktów-propozycja najlepsza wśród wszystkich ofert

  10 punktów-propozycja w dużym stopniu spełnia oczekiwania

  0 punktów –propozycja nie spełnia oczekiwań

  1. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.03.2016 roku

  1. Zawarcie umowy:

  5.1 O wynikach postępowania uczestnik, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany drogą pisemną.

  5.2 Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą
  w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa.

  5.3 Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny.

  1. Informacje dodatkowe:

  W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela Bożena Klaus-Frańczak ( tel. 17/581 33 95) oraz Grzegorz Wilaszek ( tel. 17/581 33 91) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15:30.

  Przecław: 10.11.2015r

  Załączniki do pobrania:

  Zapytanie "FONTANNA"

   


  Galeria zdjęć:

  • Zapytanie ofertowe Fontanna  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze