Urząd Miejski w Przecławiu

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław
  • Start|
  • Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław

    Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w łączkach Brzeskich, gmina Przecław” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji w regionie.

    Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 15 miejsc w oddziale przedszkolnym w łączkach Brzeskich w okresie 03.09.2019r. do 28.08.2020r. na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć niwelujących deficyty rozwojowe u dzieci.

    Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego zwiększy liczbę miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Przecław i obejmie grupę 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym ze względu na brak miejsc w istniejących na terenie gminy placówkach wychowania przedszkolnego. Doposażenie istniejącej placówki, zaadaptowanie łazienek szkolnych do potrzeb dzieci młodszych i w ramach wyrównywania szans wprowadzenie dodatkowych zajęć z logopedii wzmocni funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego.

    Działania w projekcie:

    1. Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich.
    2. Realizacja zajęć dodatkowych – logopedia.
    3. Dostosowanie Łazienki do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
    4. Doposażenie oddziału przedszkolnego w Łączkach Brzeskich.

    Wartość projektu: 218 898,18 zł

    Wnioskowane dofinansowanie 194 399,14 zł

    • z UE 186 063,45 zł

    krajowe z budżetu państwa: 8 335,69 zł


    Dodatek węglowy

    Deklaracja dostępności

    Kontakt z urzędem

    Urząd Miejski w Przecławiu

    ul. Kilińskiego 7

    39-320 Przecław


     Skrytki ePUAP:

    /umprzeclaw/skrytka

    /umprzeclaw/SkrytkaESP


    Tel.: 17 58 13 119
    Fax: 17 58 13 116

    Solidarni z Ukrainą

    Gmina Przecław

    Patronat Burmistrza
    Obsługa osób niepełnosprawnych
    Odnawialne Źródła Energii
    FUNDUSZ SOŁECKI
    Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
    Fundusz Dróg Samorządowych
    Program Czyste Powietrze