^
Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU „DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O. W PRZECŁAWIU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU „DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O. W PRZECŁAWIU

Data powstania: 2020-07-14 11:43
Data modyfikacji: 2020-07-14 11:45

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

„DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O.

W PRZECŁAWIU

 

 

 1. Rada Nadzorcza „Dwóch Brzegów” Samorządowej Spółki z o.o. w Przecławiu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o. o. w Przecławiu;
 2. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria formalne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe- techniczne, ekonomiczne, prawnicze lub ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania,
 3. co najmniej 5-letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów, a w szczególności z zakresu: transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego, prawa pracy, Kodeksu spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 9. posiada prawo jazdy kat. B

3.  Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz przedłożenia dokumentów, jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego”.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

 1. CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
 2. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
 3. koncepcja funkcjonowania, zarzadzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 5- letni staż pracy,
 6. stosowne oświadczenia oraz inne, wynikające z niniejszego konkursu (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu).

 Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, kwestionariusza, oświadczeń i koncepcji.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Komisji, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

 Zgłoszenie konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu, ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu- do wiadomości Komisji”. Termin składania ofert wyznacza się do 31.07.2020r. tj. do godz.13:00.

Zgłoszenie kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Spółki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

 1. Otwarcie ofert na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o.o. w Przecławiu, nastąpi w dniu 4 sierpnia 2020 r.
 2. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów w Konkursie na Prezesa Zarządu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem danych osobowych jest  Rada Nadzorcza Spółki Samorządowej „Dwa Brzegi” Sp. z o.o. z siedzibą: ul .Wenecka 10,  39-320 Przecław
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy pod adresem
  e- mail:spiecuch@przeclaw.org.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przeprowadzeniem naboru na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia ww.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w konkursie przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Spółki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  o ochronie danych. 
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem przystąpienia do konkursu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty w postępowaniu konkursowym.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 825Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu