Urząd Miejski w Przecławiu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU „DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O. W PRZECŁAWIU
 • Start|
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU „DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O. W PRZECŁAWIU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU „DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O. W PRZECŁAWIU

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

  PREZESA ZARZĄDU

  „DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O.

  W PRZECŁAWIU

   

   

  1. Rada Nadzorcza „Dwóch Brzegów” Samorządowej Spółki z o.o. w Przecławiu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o. o. w Przecławiu;
  2. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria formalne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie wyższe- techniczne, ekonomiczne, prawnicze lub ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania,
  3. co najmniej 5-letni staż pracy,
  4. znajomość przepisów, a w szczególności z zakresu: transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego, prawa pracy, Kodeksu spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  5. korzysta z pełni praw publicznych,
  6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  9. posiada prawo jazdy kat. B

  3.  Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz przedłożenia dokumentów, jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego”.

  4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

  1. CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
  2. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
  3. koncepcja funkcjonowania, zarzadzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego,
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych,
  5. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 5- letni staż pracy,
  6. stosowne oświadczenia oraz inne, wynikające z niniejszego konkursu (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu).

   Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, kwestionariusza, oświadczeń i koncepcji.

  W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Komisji, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

   Zgłoszenie konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu, ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu- do wiadomości Komisji”. Termin składania ofert wyznacza się do 31.07.2020r. tj. do godz.13:00.

  Zgłoszenie kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Spółki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

  1. Otwarcie ofert na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o.o. w Przecławiu, nastąpi w dniu 4 sierpnia 2020 r.
  2. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

   Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów w Konkursie na Prezesa Zarządu

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. Administratorem danych osobowych jest  Rada Nadzorcza Spółki Samorządowej „Dwa Brzegi” Sp. z o.o. z siedzibą: ul .Wenecka 10,  39-320 Przecław
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy pod adresem
   e- mail:spiecuch@przeclaw.org.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przeprowadzeniem naboru na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia ww.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w konkursie przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Spółki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
   o ochronie danych. 
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem przystąpienia do konkursu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty w postępowaniu konkursowym.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

   

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze