Urząd Miejski w Przecławiu

Spółka "Dwa Brzegi" ogłasza nabór na stanowisko księgowego
 • Start|
 • Spółka "Dwa Brzegi" ogłasza nabór na stanowisko księgowego

Spółka "Dwa Brzegi" ogłasza nabór na stanowisko księgowego

  PREZES ZARZĄDU

  "Dwa Brzegi" Samorzadowej Sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu

  ogłasza nabór na stanowisko pracy:

  Księgowa/Księgowy

   

   1. Wymagania obowiązkowe:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości,
  • minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,
  • znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,
  • bardzo dobra znajomość programów finansowo- księgowych,
  • doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,
  • monitorowanie zmian prawa finansowego i podatkowego,
  • dyspozycyjność i odpowiedzialność.

  2. Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,
  • duża samodzielność w działaniu,
  • terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • mile widziana znajomość obsługi programu System finansowo- księgowy „Sprawny Urząd”
  • biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),
  • prawo jazdy kat. B.

  3. Wymagane dokumenty

  • list motywacyjny,
  • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (m. in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.),
  • kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku z zakresu księgowości,
  • oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2).

  4. Opis stanowiska:

  • bieżące i prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,
  • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
  • terminowe i rzetelne sporządzanie raportów, bilansów i sprawozdań finansowych na potrzeby Zarządu,
  • optymalizacja kosztów,
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,
  • weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • współpraca z bankami, zewnętrznymi instytucjami finansowymi i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US),
  • właściwe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, itp.
  • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,
  • prowadzenie kasy i sprzedaży gotówkowej (kasa fiskalna) dla usług transportowych.

  Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

  5. Warunki pracy:

  • wymiar czasu pracy: pełny etat
  • umowa o pracę,
  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • atrakcyjne wynagrodzenie, premie, nagrody,
  • możliwość rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji, dofinansowanie szkoleń i kursów,
  • dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
  • odpowiednie narzędzia pracy,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z organami Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  • możliwa praca zdalna/łączona,
  • kawa/herbata,
  • miejsce pracy: ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami Prezesa Zarządu.

   

  6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Przecławiu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres:” Dwa Brzegi” Samorządowa sp. z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w terminie do 17 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

  Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy”.

   

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Spółka z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, adres e-mail: przeclaw@gmail.com, tel.17/ 581 30 58;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: spiecuch@przecław.org;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko księgowa/y;
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy przeclaw@gmail.com;
  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;
  11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze