^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ulgi podatkowe - COVID-19

Ulgi podatkowe - COVID-19

Data powstania: 2020-05-11 14:00
Data modyfikacji: 2020-05-11 14:00

Udzielenie ulg podatkowych w czasie pandemii wirusa COVID-19

Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", o którym mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19.

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą starać się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

UWAGA! Zgoda nie dotyczy UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH!

Zasady udzielania pomocy publicznej –(rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności)

Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi (rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (załącznik 2a).

Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r. Co istotne, pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Pozostałe ulgi

Niezależnie od pomocy z programu „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", możliwe jest w dalszym ciągu wnioskowanie, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis.

Burmistrz Przecławia przypomina, że jako gminny organ podatkowy ma możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych PODATNIKOM dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii wirusa COVID-19.

O jakie rodzaje ulg podatkowych można wnioskować na podstawie art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa?

Jak wygląda procedura udzielenia wybranej ulgi?

Zastosowanie ulg dla przedsiębiorców (w ramach pomocy de minimis), ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. W przypadku mieszkańców gminy będących podatnikami podatków lokalnych niniejsze ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mają za zadanie wsparcie osób fizycznych, które w związku z obecną sytuacją epidemiczną utraciły pracę, dochody, bądź ich sytuacja materialna i bytowa uległa zdecydowanemu pogorszeniu, przez co nie są w stanie uregulować zobowiązań podatkowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna) chcący wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinien załączyć:

 • Wniosek, w którym należy wskazać:
 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko /nazwę podatnika, adres zamieszkania /siedziby, PESEL /NIP),
 2. datę sporządzenia pisma,
 3. organ podatkowy do którego jest składany wniosek (tj. Burmistrz Przecławia),
 4. dokładną treść żądania stanowiącego przedmiot wniosku poprzez wskazanie:
 • rodzaju ulgi podatkowej (np. „umorzenia zaległości podatkowej”, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej podatnik ma możliwość zaproponować wysokość rat i terminy spłat),
 • rodzaju zobowiązania podatkowego (podatku od nieruchomości /podatku rolnego / podatku leśnego /podatku od środków transportowych /łącznego zobowiązania pieniężnego),
 • formy pomocy (niestanowiącej pomocy publicznej /stanowiącą pomoc de minimis /stanowiącej pomoc publiczną),
 1. uzasadnienie wniosku /celowość udzielenia ulgi, potwierdzającą wystąpienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” –bez wystąpienia choćby jednej z tych przesłanek udzielenie ulgi nie jest możliwe,
 2. podpis wnioskodawcy /osoby lub osób reprezentujących podmiot zgodnie z wpisem do KRS /pełnomocnika -na podstawie dołączonego pełnomocnictwa PPS-1.

Wzór wniosku o udzielenie ulg w podatkach (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) - dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (plik do pobrania)

 • Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat

lub

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w tym okresie (załącznik nr 1 -plik do pobrania)

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (UWAGA! Stosowany tylko do rozłożeń na raty lub odroczeń terminów płatności) (załącznik nr 2a -plik do pobrania),
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomocy de minimis (załącznik nr 2b -plik do pobrania),
 • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
 • Kserokopię bieżącej dokumentacji finansowej na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (min. za I kwartał 2020 r.) lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej lub powoływane w uzasadnieniu wniosku zdarzenie,

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 01.04.2020 r. pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis). 

Osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą) chcąca wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinna załączyć:

 • Wniosek, w którym należy wskazać:
 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, PESEL),
 2. datę sporządzenia pisma,
 3. organ podatkowy do którego jest składany wniosek (tj. Burmistrz Przecławia),
 4. dokładną treść żądania stanowiącego przedmiot wniosku poprzez wskazanie:
 • rodzaju ulgi podatkowej (np. „umorzenia zaległości podatkowej”, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej podatnik powinien zaproponować wysokość rat i terminy spłat),
 • rodzaju zobowiązania podatkowego (łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości /podatku rolnego / podatku leśnego),
 1. uzasadnienie wniosku /celowość udzielenia ulgi, potwierdzającą wystąpienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” –bez wystąpienia choćby jednej z tych przesłanek udzielenie ulgi nie jest możliwe,
 2. podpis wnioskodawcy /pełnomocnika -na podstawie dołączonego pełnomocnictwa PPS-1

Wzór wniosku o udzielenie ulg w podatkach (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) -dla osoby fizycznej (plik do pobrania)

 • Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 3 -plik do pobrania)
 • Kserokopie posiadanych dokumentów, które uzasadniają prośbę o zastosowanie ulgi podatkowej, w tym np. potwierdzających uzyskiwane dochody (członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) i ponoszone wydatki (np. związane z utrzymaniem rodziny), wszelkie inne dowody potwierdzające powoływane w uzasadnieniu wniosku zdarzenie.

Pełnomocnik

Każdy podatnik może działać przez pełnomocnika. O jego ustanowieniu należy poinformować organ podatkowy.

 • Jeżeli pełnomocnik ma reprezentować podatnika w danej sprawie należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (załącznik nr 4 -plik do pobrania). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, której potwierdzenie dokonania zapłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy organu podatkowego: 19 9184 2001 0000 0286 0001 lub w kasie urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi obowiązku ich zapłaty prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty opłaty skarbowej). Jednocześnie informuje się, że z uwagi na trwający stan epidemii, rekomendowaną formą płatności opłaty skarbowej jest jej dokonywanie za pośrednictwem bankowości internetowej, w banku lub w placówce pocztowej. Wówczas w urzędzie przedkładają Państwo potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

UWAGA! Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu oraz podmiotom określonym w art. 7 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 • Jeżeli pełnomocnik ma reprezentować podatnika we wszystkich sprawach podatkowych należy zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1 w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) – instrukcja jego uzupełnienia dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/informacje-podstawowe/. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego jest bezpłatne. Nie trzeba dołączać jego kopii– jedynie poinformować urząd o jego istnieniu.

Ważne! Jeżeli podatnik ustanowił pełnomocnika ogólnego, nie trzeba dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli podatnik posiada więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskazać należy jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Złożenie wniosku

Dokumenty należy przesłać na adres urzędu w sposób tradycyjny lub składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym powinna ona być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Urząd Miejski w Przecławiu wprowadził możliwość składania przez strony pism do „skrzynki pocztowej” znajdującej się zewnątrz budynku urzędu, jak również przesyłanie skanów dokumentów i pism na adres mail: urzadmiejski@przeclaw.org z zastrzeżeniem konieczności późniejszego zastąpienia ich dokumentami właściwymi w formie papierowej.

Adres urzędu: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP): /umprzeclaw/skrytka lub /umprzeclaw/SkrytkaESP

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udziela Wydział Finansowo – Podatkowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod nr tel.: 17 227 67 42, 17 227 67 41, 17 227 67 56.


 Dokumenty do pobrania:


Ulgi podatkowe -przedsiębiorcy

Wzór wniosku o udzielenie ulgi -osoby fizyczne

Wzór wniosku o udzielenie ulgi -przedsiębiorcy

Załącznik nr 1 - oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy publicznej

Zalacznik nr 2a-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc COVID-19

Załącznik nr 2b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie majątkowym

Załącznik nr 4 - PPS-1

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 6873Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu