Urząd Miejski w Przecławiu

Ulgi podatkowe - COVID-19
 • Start|
 • Ulgi podatkowe - COVID-19

Ulgi podatkowe - COVID-19

  Udzielenie ulg podatkowych w czasie pandemii wirusa COVID-19

  Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", o którym mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19.

  Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą starać się o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

  UWAGA! Zgoda nie dotyczy UMORZEŃ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH!

  Zasady udzielania pomocy publicznej –(rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności)

  Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

  Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

  Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi (rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (załącznik 2a).

  Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r. Co istotne, pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

  Pozostałe ulgi

  Niezależnie od pomocy z programu „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", możliwe jest w dalszym ciągu wnioskowanie, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis.

  Burmistrz Przecławia przypomina, że jako gminny organ podatkowy ma możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych PODATNIKOM dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii wirusa COVID-19.

  O jakie rodzaje ulg podatkowych można wnioskować na podstawie art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa?

  Jak wygląda procedura udzielenia wybranej ulgi?

  Zastosowanie ulg dla przedsiębiorców (w ramach pomocy de minimis), ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. W przypadku mieszkańców gminy będących podatnikami podatków lokalnych niniejsze ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mają za zadanie wsparcie osób fizycznych, które w związku z obecną sytuacją epidemiczną utraciły pracę, dochody, bądź ich sytuacja materialna i bytowa uległa zdecydowanemu pogorszeniu, przez co nie są w stanie uregulować zobowiązań podatkowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna) chcący wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinien załączyć:

  • Wniosek, w którym należy wskazać:
  1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko /nazwę podatnika, adres zamieszkania /siedziby, PESEL /NIP),
  2. datę sporządzenia pisma,
  3. organ podatkowy do którego jest składany wniosek (tj. Burmistrz Przecławia),
  4. dokładną treść żądania stanowiącego przedmiot wniosku poprzez wskazanie:
  • rodzaju ulgi podatkowej (np. „umorzenia zaległości podatkowej”, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej podatnik ma możliwość zaproponować wysokość rat i terminy spłat),
  • rodzaju zobowiązania podatkowego (podatku od nieruchomości /podatku rolnego / podatku leśnego /podatku od środków transportowych /łącznego zobowiązania pieniężnego),
  • formy pomocy (niestanowiącej pomocy publicznej /stanowiącą pomoc de minimis /stanowiącej pomoc publiczną),
  1. uzasadnienie wniosku /celowość udzielenia ulgi, potwierdzającą wystąpienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” –bez wystąpienia choćby jednej z tych przesłanek udzielenie ulgi nie jest możliwe,
  2. podpis wnioskodawcy /osoby lub osób reprezentujących podmiot zgodnie z wpisem do KRS /pełnomocnika -na podstawie dołączonego pełnomocnictwa PPS-1.

  Wzór wniosku o udzielenie ulg w podatkach (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) - dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (plik do pobrania)

  • Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat

  lub

  Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w tym okresie (załącznik nr 1 -plik do pobrania)

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (UWAGA! Stosowany tylko do rozłożeń na raty lub odroczeń terminów płatności) (załącznik nr 2a -plik do pobrania),
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomocy de minimis (załącznik nr 2b -plik do pobrania),
  • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
  • Kserokopię bieżącej dokumentacji finansowej na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (min. za I kwartał 2020 r.) lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej lub powoływane w uzasadnieniu wniosku zdarzenie,

  Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 01.04.2020 r. pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis). 

  Osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą) chcąca wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinna załączyć:

  • Wniosek, w którym należy wskazać:
  1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, PESEL),
  2. datę sporządzenia pisma,
  3. organ podatkowy do którego jest składany wniosek (tj. Burmistrz Przecławia),
  4. dokładną treść żądania stanowiącego przedmiot wniosku poprzez wskazanie:
  • rodzaju ulgi podatkowej (np. „umorzenia zaległości podatkowej”, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej podatnik powinien zaproponować wysokość rat i terminy spłat),
  • rodzaju zobowiązania podatkowego (łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości /podatku rolnego / podatku leśnego),
  1. uzasadnienie wniosku /celowość udzielenia ulgi, potwierdzającą wystąpienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” –bez wystąpienia choćby jednej z tych przesłanek udzielenie ulgi nie jest możliwe,
  2. podpis wnioskodawcy /pełnomocnika -na podstawie dołączonego pełnomocnictwa PPS-1

  Wzór wniosku o udzielenie ulg w podatkach (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) -dla osoby fizycznej (plik do pobrania)

  • Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 3 -plik do pobrania)
  • Kserokopie posiadanych dokumentów, które uzasadniają prośbę o zastosowanie ulgi podatkowej, w tym np. potwierdzających uzyskiwane dochody (członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) i ponoszone wydatki (np. związane z utrzymaniem rodziny), wszelkie inne dowody potwierdzające powoływane w uzasadnieniu wniosku zdarzenie.

  Pełnomocnik

  Każdy podatnik może działać przez pełnomocnika. O jego ustanowieniu należy poinformować organ podatkowy.

  • Jeżeli pełnomocnik ma reprezentować podatnika w danej sprawie należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (załącznik nr 4 -plik do pobrania). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, której potwierdzenie dokonania zapłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy organu podatkowego: 19 9184 2001 0000 0286 0001 lub w kasie urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi obowiązku ich zapłaty prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty opłaty skarbowej). Jednocześnie informuje się, że z uwagi na trwający stan epidemii, rekomendowaną formą płatności opłaty skarbowej jest jej dokonywanie za pośrednictwem bankowości internetowej, w banku lub w placówce pocztowej. Wówczas w urzędzie przedkładają Państwo potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

  UWAGA! Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu oraz podmiotom określonym w art. 7 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

  • Jeżeli pełnomocnik ma reprezentować podatnika we wszystkich sprawach podatkowych należy zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1 w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) – instrukcja jego uzupełnienia dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/informacje-podstawowe/. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego jest bezpłatne. Nie trzeba dołączać jego kopii– jedynie poinformować urząd o jego istnieniu.

  Ważne! Jeżeli podatnik ustanowił pełnomocnika ogólnego, nie trzeba dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli podatnik posiada więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskazać należy jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

  Złożenie wniosku

  Dokumenty należy przesłać na adres urzędu w sposób tradycyjny lub składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym powinna ona być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Urząd Miejski w Przecławiu wprowadził możliwość składania przez strony pism do „skrzynki pocztowej” znajdującej się zewnątrz budynku urzędu, jak również przesyłanie skanów dokumentów i pism na adres mail: urzadmiejski@przeclaw.org z zastrzeżeniem konieczności późniejszego zastąpienia ich dokumentami właściwymi w formie papierowej.

  Adres urzędu: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP): /umprzeclaw/skrytka lub /umprzeclaw/SkrytkaESP

  W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udziela Wydział Finansowo – Podatkowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod nr tel.: 17 227 67 42, 17 227 67 41, 17 227 67 56.


   Dokumenty do pobrania:


  Ulgi podatkowe -przedsiębiorcy

  Wzór wniosku o udzielenie ulgi -osoby fizyczne

  Wzór wniosku o udzielenie ulgi -przedsiębiorcy

  Załącznik nr 1 - oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy publicznej

  Zalacznik nr 2a-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc COVID-19

  Załącznik nr 2b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie majątkowym

  Załącznik nr 4 - PPS-1


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze